Cred ca toata lumea a retinut ca, inainte de a se adresa Tribunalului, trebuie sa parcurga etapa prealabila reglementata de Legea Unitara a Pensiilor, intr-un termen de 30 de zile de la comunicarea Deciziei de recalculare a pensiei.

 

DOMNULE PRESEDINTE
al Comisiei de contestatii de pe langa.......


    Subsemnatul(a) __ __ __ __ __ , domiciliat(ă) în localitatea (comuna) __ __ __ __ , Str__ __ __ nr_____, Bl__ ap. ______, judeţul / sect__ __, posesor al actului de identitate seria ____ nr__ , eliberat de __ la data de __, contest decizia de recalculare pensie nr_____/_______ ce mi-a fost eliberata de Casa Sectoriala de Pensii a  _______( MApN, MAI, SRI) din Bucuresti  / sectorul ______  la data de __/__/____, din următoarele motive:
1.
2.
3.

Motivele pot fi diferite de la caz la caz:
-Motive generale ar fi cele rezultate din aplicarea gresita a Legii 119/2010 sau din  aplicarea unor prevederi anulate de instantele judecaroresti din HG 735/2010.
-Motive speciale ar fi dimiuarea cuantumului pensiei din cauza ca in Adeverintele de venituri lipsesc soldele pe mai multe luni sau mai multi ani din motive neimputabile beneficiarului pensiei.
Cei care intamplator sunt in posesia unor adeverinte de salariu eliberate pentru imprumuturi la CAR,  la Banci sau pentru achizitionarea unor bunuri in rate etc...din perioadele lipsa in Adeverinte... pot sa le ataseze in copie.
-Catre Comisia de Contestatii nu formulati exceptii de neconstitutionalitate; pastrati-le pentru actiunea ulterioara la Tribunalele din raza domiciliului  dvs.)

Ataşez copia deciziei de recalculare a pensiei şi următoarele documentele:
-
-
-

Având în vedere cele prezentate, vă rog respectuos să dispuneţi (functie de motivele invocate) :
-
-
În speranţa unei rezolvări favorabile, vă mulţumesc anticipat.

                          Data                                                                       Semnătura


Domnului Preşedinte al Comisiei de contestatii  de pe langa______{ MApN. MAI ,SRI) BucurestiATENTIE la jurisdictia  in domeniul asigurarilor sociale conform Legii unitare a pensiilor daca  Nu contestati in 30 de zile de la comunicare.... decizia de recalculare ramane definitiva.!

Legea Unitara a Pensiilor in ultima forma aprobata in Parlament. Urmeaza sa fie contestata la CCR si apoi merge la promulgare.

http://www.cdep.ro/proiecte/2010/300/20/3/cd323_10;1.pdf


CAPITOLUL VIII
Jurisdicţia asigurărilor sociale

Art. 151. - (1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

(3) Decizia necontestată în termenul prevăzut la alin.(1) rămâne definitivă.

Art. 152. - (1) Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de verificare, care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.

(2) Structura şi componenţa Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se stabilesc prin ordine ale ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.

(4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 153. - (1) Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanelor în cauză si caselor teritoriale

de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 de zile de la adoptare.

(2) Hotărârile menţionate la art. 152 alin. (3) pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotărârile menţionate la art. 152 alin. (3) care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la alin. (2), sunt definitive.

Art. 154. - (1) Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se organizează secţii de asigurări sociale sau, după caz, complete specializate pentru asigurări sociale la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr.92/1992 privind organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 155. - Tribunalele soluţionează în prima instanţă litigiile privind:

a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;

b) modul de stabilire a majorărilor de întârziere;

c) înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;

d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii şi ale comisiilor de contestaţii care funcţionează

în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului

Român de Informaţii privind deciziile de pensie;

e) deciziile Comisiilor Medicale de Contestaţii şi ale Comisiilor Centrale de Expertiză

Medico-Militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;

f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;

g) modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;

h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate in baza prezentei legi;

i) contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;

j) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.

Art. 156. - (1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul.

(2) Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.

Art. 157. - (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.

(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile.

Art. 158. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 159. - Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.